Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE KARTY INFINIT

I. Úvodní ustanovení 

1.1. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek je úprava vzájemných práv a povinností mezi společností Infinit s.r.o., IČO: 279 04 989, se sídlem Praha 7 – Holešovice, Jablonského 639/4, PSČ 170 00, jako vydavatelem Infinit karty (dále jen „Společnost“) a držitelem Infinit karty (dále jen „Držitel“).  

1.2. Službami se rozumí poskytování wellness a relaxačních služeb, služeb fitness a dalších souvisejících služeb v provozovnách Společnosti anebo některé z jejích dceřiných společností či společností, jejíž ovládající osoba je shodná s ovládající osobou Společnosti (dále jen „společnost/i ze skupiny INFINIT“). 

1.3. Držitelem Infinit karty může být fyzická osoba, jakož i právnická osoba, která je plně svéprávná. 

II. Infinit karta 

2.1. Infinit karta funguje na principu kreditu (předplacené karty). Držitel na kartu vkládá finanční prostředky, ze kterých postupně platí jednotlivé využité služby v provozovnách Společnosti či společností ze skupiny Infinit. 

2.2. Za stanovené využité služby, uhrazené Infinit kartou, zaplatí držitel zvýhodněnou cenu, tj. cenu nižší než za služby uhrazené v hotovosti. Ceny se řídí podle platného ceníku

Společnosti/společnosti ze skupiny Infinit.  

2.3. Infinit karta se vydává zdarma a je plně přenosná. 

2.4. Pro účely vydání Infinit karty zákazník sdělí jméno, příjmení/název, telefonní číslo a emailovou adresu (dále jen „údaje o držiteli karty“). Je-li držitelem Infinit karty právnická osoba, sdělí dále údaje o kontaktní osobě v rozsahu jméno a příjmení. Zákazník je povinen uvádět údaje o držiteli karty správně a pravdivě. V případě jakékoliv změny těchto údajů je Držitel povinen tuto skutečnost oznámit Společnosti bez zbytečného odkladu osobně na některé z provozoven Společnosti či společnosti ze skupiny INFINIT, popřípadě elektronicky na emailové adrese:info@infinit.cz

2.5. V případě ztráty anebo odcizení je Držitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Společnosti osobně na některé z provozoven Společnosti anebo společnosti ze skupiny INFINIT anebo elektronicky na adrese: info@infinit.cz. Na žádost Držitele Společnost vystaví duplikát takové karty. Pro účely vystavení duplikátu Infinit karty je Držitel povinen prokázat Společnosti svou totožnost předložením průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz) a dále sdělením telefonního čísla a emailové adresy poskytnutých Společnosti v rámci údajů o držiteli karty, v opačném případě není Společnost povinna žádosti Držitele o vystavení duplikátu Infinit karty vyhovět. Na základě žádosti a po ověření totožnosti Držitele Společnost původní ztracenou anebo odcizenou Infinit kartu zruší a k účtu Držitele přiřadí vystavený duplikát Infinit karty. Vystavení duplikátu Infinit karty je zpoplatněno dle ceníku služeb Společnosti. Práva a povinnosti dle tohoto odstavce náleží kontaktní osobě, je-li Držitelem Infinit karty právnická osoba.

2.6. Na žádost poskytne Společnost Držiteli údaje o historii Infinit karty anebo údaj o aktuálním zůstatku na Infinit kartě (není-li tento údaj poskytnut v souvislosti s čerpáním služeb). Pro poskytnutí údajů je Držitel povinen Společnosti prokázat svou totožnost způsobem stanoveným v odst. 2.5. těchto Obchodních podmínek. Práva a povinnosti dle tohoto odstavce náleží kontaktní osobě, je-li Držitelem Infinit karty právnická osoba.

2.7. Držitel Infinit karty má možnost požádat Společnost o vydání podřízené karty k Infinit kartě nadřízené. Pro účely vystavení podřízené karty je Držitel povinen Společnosti prokázat svou totožnost způsobem uvedeným v odst. 2.5. těchto Obchodních podmínek. Následně Společnost zřídí podúčet k účtu Držitele nadřízené Infinit karty a k němu vystaví podřízenou Infinit kartu, a to na jméno osoby určené Držitelem nadřízené Infinit karty. Držitel podřízené Infinit karty je povinen Společnosti poskytnout své osobní údaje v rozsahu, ve kterém jsou poskytovány Držitelem nadřízené Infinit karty dle odst. 2.4. těchto Obchodních podmínek. Vyplněním osobních údajů ve formuláři a jeho podpisem Držitel podřízené Infinit karty přistupuje k těmto Obchodním podmínkám. Finanční prostředky vložené na účet k nadřízené Infinit kartě, jakož i podúčet k podřízené Infinit kartě jsou evidovány společně (jeden kredit pro nadřízenou i podřízenou Infinit kartu). Držitel podřízené Infinit karty má totožná práva a povinnosti jako Držitel nadřízené Infinit karty s výjimkami dále uvedenými. Zejména je Držitel podřízené Infinit karty oprávněn čerpat služby na Infinit kartě v celém rozsahu, v souvislosti s čerpáním služeb získat údaj o aktuálním zůstatku kreditu, vložit finanční prostředky na podúčet a tím navýšit společný kredit. Držitel podřízené Infinit karty je povinen plnit vůči Společnosti informační a oznamovací povinnosti. Právo dle odst. 2.7. těchto Obchodních podmínek Držiteli podřízené Infinit karty nenáleží.

III. Vklad na Infinit kartu 

3.1. Minimální vklad na Infinit kartu činí 2000,- Kč (neplatí pro Partnerskou Infinit kartu, Klubovou Infinit kartu a v případě dle odst. 3.3. těchto Obchodních podmínek).

3.2. Vklad na Infinit kartu lze provést v hotovosti nebo platební kartou, Flexi Pass CARD či Edenred Benefits kartou, přijímáme také poukázky Relax Pass, Focus Pass, Dárkový Pass či Flexi pass, Unišeky, Unišeky+, Edenred Multi, Edenred Sport&kultura, Edenred Compliments, jakož i dárkové poukazy a dále lze vklad provést prostřednictvím Cafeterie BENEFITY anebo BENEFIT PLUS anebo prostřednictvím zaměstnavatele. 

3.3. V případě využití kreditu poskytovaného v rámci Cafeterie BENEFITY anebo BENEFIT PLUS či uplatnění dárkového poukazu v hodnotě vyšší než je cena hrazené služby, Společnost vystaví zákazníkovi tzv. „Infinit kartu pro hosty“, která funguje taktéž na principu kreditu (není nutné jednorázové vyčerpání) s vkladem odpovídajícím kreditu k využití. Infinit karta pro hosty neopravňuje jejího držitele k jakýmkoliv výhodám (zejména ke zvýhodněným cenám služeb). V případě následného vkladu v minimální výši dle odst. 3.1. těchto Obchodních podmínek, Společnost Infinit kartu pro hosty přemění na Infinit kartu s výhodami z toho plynoucími. Povinnosti upravené pro držitele Infinit karty se na držitele Infinit karty pro hosty použijí přiměřeně.

IV. Právo a povinnosti 

4.1. Držitel Infinit karty má právo využívat veškeré služby, které Společnost či některá ze společností ze skupiny INFINIT nabízí. 

4.2. Držitel Infinit karty je povinen seznámit se s provozně bezpečnostním řádem, který je k dispozici na každé provozovně Společnosti, jakož i společnosti ze skupiny INFINIT a dodržovat jej. 

4.3. Držitel Infinit karty je povinen se v prostorech Společnosti/společnosti ze skupiny INFINIT chovat ukázněně a vyvarovat se jednání ohrožující jeho bezpečnost i bezpečnost třetích osob. Držitel Infinit karty bere na vědomí, že využívá služby výlučně na vlastní nebezpečí a že Společnost nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili držitelé Infinit karty vlastním jednáním, nedodržováním provozně bezpečnostního řádu či neuposlechnutím pokynů zaměstnanců Společnosti/společnosti ze skupiny INFINIT, ani za úrazy způsobené držitelům jinými osobami. Společnost všem držitelům Infinit karty před využitím služeb doporučuje zvážit jejich vhodnost s ohledem na jejich zdravotní stav, příp. tuto aktivitu konzultovat s lékařem. 

4.4. Držitel Infinit karty odpovídá za škodu na majetku Společnosti, popřípadě společnosti ze skupiny Infinit způsobenou svým úmyslným či nedbalostním jednáním a je tuto škodu povinen Společnosti bez zbytečného odkladu nahradit. Každá škoda na majetku či újma na zdraví bude Společností, případně i za součinnosti příslušné společnosti ze skupiny Infinit řádně vyšetřena, zaprotokolována a vyčíslena. Dále bude přivolána Městská policie či Policie ČR, a příp. další záchranná služba. Úrazy jsou evidovány v knize úrazů, poškození majetku je evidováno v knize škod a ztráty a nálezy věcí jsou evidovány v knize ztrát a nálezů.

4.5. Do prostorů všech provozoven Společnosti, jakož i společností ze skupiny Infinit je zakázáno vnášet jakékoliv zbraně a jiné nebezpečné látky.  

4.6. Držitel Infinit karty je povinen dodržovat podmínky smlouvy a těchto Obchodních podmínek. 

4.7. Na žádost držitele Infinit karty může Společnost vyhovět a

zrušit Infinit kartu. Za zrušení Infinit karty je Společnost oprávněna požadovat úhradu administrativního poplatku. V. Informace a souhlas se zpracováním a užitím osobních údajů

5.1. Podpisem listinného registračního formuláře dává Držitel Infinit karty (nadřízené i podřízené) souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů za účelem vydání Infinit karty (nadřízené i podřízené). Poskytnutí osobních údajů uvedených v odst. 2.4. těchto Obchodních podmínek je podmínkou vydání Infinit karty. Osobní údaje Držitele jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu se Společností a dále čtyř (4) let od jeho ukončení. Společnost může pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele. Držitel bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být zpřístupněny společnostem ze skupiny INFINIT (pro účely plnění smluvního vztahu), popřípadě orgánům státní správy. Společnost se zavazuje k zavedení všech vhodných technických a organizačních opatření za účelem ochrany osobních údajů Držitele. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaný způsobem, popřípadě v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, a to zaměstnanci Společnosti, společnosti ze skupiny INFINIT, a pověří-li tím zpracovatele, tak jeho zaměstnanci. Držitel bere na vědomí, že má práva dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a počínaje dnem 25. 5. 2018 dle nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EHS (nařízení GDPR). 

5.2. Držitel Infinit karty (nadřízené i podřízené, jakož i Infinit karty pro hosty) má možnost souhlas se zpracováním jeho osobních údajů udělit Společnosti za totožných podmínek za účelem: 

a)      zařazení všech jeho osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, email do databáze Společnosti a s jejich následným zpracováním, případně prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách; 

b)      zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků (email, SMS) dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změnách některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas za účely uvedenými pod písm. a) a b) může Držitel Infinit karty udělit ve formuláři pro účely vydání Infinit karty. Udělení souhlasu je dobrovolné. Souhlas musí být udělen pro každý jednotlivý účel samostatně. Takto udělený souhlas je považován za souhlas udělený dle podmínek tohoto článku. Souhlas je udělován na dobu 10-ti let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. 

5.3. Držitel bere na vědomí, že má právo: 

(l)      požadovat od Společnosti přístup k osobním údajům, které se ho týkají;

Držitel má právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkajíc, jsou či nejsou zpracovávány a získat přístup k těmto údajům. Společnost je povinna poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost Držitele je Společnost oprávněna požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

(ll)     Na opravu nepřesných údajů, jakož i s přihlédnutím k účelu zpracovávání doplnění neúplných osobních údajů;

(lll)    na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), popřípadě omezení zpracování za stanovených podmínek, zejména nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, anebo odvolá-li Držitel souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

(lV)    na přenositelnost údajů (s účinností od 25. 5. 2018) Držitel má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl Společnosti ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Při výkonu tohoto práva může účastník žádat, aby osobní údaje byly předány přímo Společností jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

(V)     vznést námitku proti zpracování pro účely marketingu (s účinností od 25. 5. 2018);

Pokud Držitel vznese námitku proti zpracování pro účely marketingu, ukončí Společnost zpracování osobních údajů Držitele pro tento účel.

(Vl)    podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů (zejména má-li Držitel pochybnosti o dodržování práv Společností, jakožto správcem osobních údajů);

(Vll)   další práva plynoucí z právní předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. 

5.4. Držitel má právo svůj souhlas bezplatně a písemně kdykoliv odvolat, a to na písemně na adrese Společnosti anebo na emailové adrese: info@infinit.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Společnosti. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu do doby jeho odvolání Držitelem. Odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů uvedených v odst. 2.4. těchto Obchodních podmínek Držitelem má za důsledek zrušení Infinit karty ke dni účinnosti odvolání souhlasu. Ke dni zrušení Infínit karty Společnost vyúčtuje vklad evidovaný na Infinit kartě Držitele.

5.5. Společnost se zavazuje k zavedení všech vhodných technických a organizačních opatření za účelem ochrany osobních údajů Držitele.

5.6. Souhlas Držitele s využitím jeho emailové adresy/telefonního čísla k zasílání obchodních sdělení Společností může Držitel kdykoliv odmítnout kliknutím na odkaz v obchodním sdělení, popřípadě oznámením zaslaným na elektronickou adresu info@infinit.cz anebo na adresu sídla Společnosti. 

VI. Závěrečná ustanovení 

6.1. Společnost je oprávněna kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tyto Obchodní podmínky anebo ceník služeb. Nové znění obchodních podmínek, jakož i nový ceník budou zveřejněny na webových stránkách Společnosti www.infinit.cz, a to nejméně 1 měsíc před nabytím jejich účinnosti. Držitel Infinit karty je oprávněn v této lhůtě písemně vypovědět smluvní vztah se Společností s účinností ke dni doručení výpovědi Společnosti, nesouhlasí-li se změnami obchodních podmínek, popřípadě se změnami ceníku služeb. Pokud tak držitel Infinit karty neučiní, má se za to, že se změnami obchodních podmínek, resp. ceníku služeb souhlasí. Ke dni ukončení smluvního vztahu Společnost vyúčtuje vklad evidovaný na Infinit kartě držitele. 

6.2. K mimosoudnímu řešení sporů z těchto Obchodních podmínek je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz. 

6.3. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 23.5.2018