Sledujete nás na facebookuObchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE KARTY INFINIT

I. Úvodní ustanovení

1.1. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek je úprava vzájemných práv a povinností, vyplývajících z členství ve věrnostním programu spojeném s vydáním Infinit karty, mezi společností Infinit s.r.o., IČO: 279 04 989, se sídlem Praha 7–Holešovice, Jablonského 639/4, PSČ 170 00, jako vydavatelem Infinit karty (dále jen „Společnost“) a držitelem Infinit karty (dále jen „Držitel“).

1.2. Službami se rozumí poskytování wellness a relaxačních služeb, služeb fitness a dalších souvisejících služeb v provozovnách Společnosti anebo některé z jejích dceřiných společností či společností, jejíž ovládající osoba je shodná s ovládající osobou Společnosti (dále jen „společnost/i ze skupiny INFINIT“).

1.3. Držitelem Infinit karty může být plně svéprávná fyzická osoba a osoba právnická.

II. Infinit karta

2.1. Infinit karta funguje na principu kreditu (předplacené karty).Držitel na kartu vkládá finanční prostředky, ze kterých postupně platí jednotlivé využité služby v provozovnách společností zeskupiny Infinit.

2.2. Za stanovené využité služby, uhrazené Infinit kartou, zaplatí Držitel zvýhodněnou cenu, tj. cenu nižší než za služby uhrazené v hotovosti. Ceny se řídí podle platného ceníkuSpolečnosti/společností ze skupiny INFINIT.

2.3. Infinit karta se vydává zdarma a je plně přenosná.

2.4. Pro účely vydání Infinit karty zákazník sdělí jméno, příjmení,telefonní číslo a emailovou adresu (dále jen „údaje o Držiteli karty“). Je-li Držitelem Infinit karty právnická osoba, sdělí obchodnífirmu, IČ a dále údaje o kontaktní osobě v rozsahu jméno,příjmení, telefonní číslo a emailovou adresu. Zákazník je povinen uvádět údaje o Držiteli karty správně a pravdivě. V případě jakékoliv změny těchto údajů je Držitel Infinit karty povinen tuto skutečnost oznámit Společnosti bez zbytečného odkladu osobněna některé z provozoven společností ze skupiny INFINIT, popřípadě elektronicky na emailové adrese: info@infinit.cz. Proúčely osobního oznámení změny údajů je Držitel Infinit karty povinen prokázat Společnosti svou totožnost předložením průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, při změně příjmení po uzavření manželství rovněž oddací list) a dále sdělením telefonního čísla a emailové adresy poskytnutýchSpolečnosti v rámci údajů o Držiteli karty. Při elektronickékomunikaci bude Držitel Infinit karty vyzván k uvedení jeho jménaa příjmení/obchodní firmy a kontaktních údajů (telefonní číslo aemailová adresa), které Držitel poskytl v rámci žádosti o vydání Infinit karty. Následně mu bude na emailovou adresu uvedenou Držitelem v rámci žádosti o vydání Infinit karty zaslán změnový formulář.

2.5. V případě ztráty anebo odcizení Infinit karty je Držitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Společnosti osobně na některé z provozoven společností ze skupiny INFINIT anebo elektronicky na adrese: info@infinit.cz. Na žádost DržiteleSpolečnost vystaví duplikát takové karty. Pro účely vystaveníduplikátu Infinit karty je Držitel povinen prokázat Společnosti svou totožnost předložením průkazu totožnosti (občanský průkaz,cestovní pas, řidičský průkaz, při změně příjmení po uzavření manželství rovněž oddací list) a dále sdělením telefonního čísla a emailové adresy poskytnutých Společnosti v rámci údajů o Držiteli karty, v opačném případě není Společnost povinna žádosti Držiteleo vystavení duplikátu Infinit karty vyhovět. Na základě žádosti a po ověření totožnosti Držitele Společnost původní ztracenou aneboodcizenou Infinit kartu zruší, a k účtu Držitele přiřadí vystavenýduplikát Infinit karty. Vystavení duplikátu Infinit karty jezpoplatněno dle ceníku služeb Společnosti. Práva a povinnosti dletohoto odstavce náleží kontaktní osobě, je-li Držitelem Infinit karty právnická osoba.

2.6. Na žádost poskytne Společnost Držiteli Infinit karty údaje ohistorii Infinit karty anebo údaj o aktuálním zůstatku na Infinit kartě (není-li tento údaj poskytnut v souvislosti s čerpáním služeb).Pro poskytnutí údajů je Držitel Infinit karty povinen Společnosti prokázat svou totožnost způsobem stanoveným v odst. 2.5. těchto Obchodních podmínek. Práva a povinnosti dle tohoto odstavcenáleží kontaktní osobě, je-li Držitelem Infinit karty právnickáosoba. Držitel nadřízené Infinit karty je navíc oprávněn požadovatpo Společnosti údaje o historii podřízené Infinit karty. Přielektronické komunikaci bude Držitel Infinit karty vyzván k uvedeníjeho jména a příjmení/obchodní firmy a kontaktních údajů(telefonní číslo a emailová adresa), které Držitel poskytl v rámcižádosti o vydání Infinit karty. Následně mu budou na emailovou adresu uvedenou Držitelem v rámci žádosti o vydání Infinit kartyzaslány požadované údaje.

2.7. Držitel Infinit karty má možnost požádat Společnost o vydání podřízené karty k Infinit kartě, která je ve vztahu k podřízenépovažována za kartu nadřízenou.. Pro účely vystavení podřízenékarty je Držitel povinen Společnosti prokázat svou totožnost způsobem uvedeným v odst. 2.5. těchto Obchodních podmínek.Následně Společnost zřídí podúčet k účtu Držitele nadřízené Infinit karty a k němu vystaví podřízenou Infinit kartu, a to na jméno osoby určené Držitelem nadřízené Infinit karty. Držitel podřízené Infinit karty je povinen Společnosti poskytnout své osobní údajev rozsahu, ve kterém jsou poskytovány Držitelem Infinit karty dleodst. 2.4. těchto Obchodních podmínek. Vyplněním osobníchúdajů v registračním formuláři a jeho podpisem Držitel podřízené Infinit karty přistupuje k těmto Obchodním podmínkám. Finanční prostředky vložené na účet k nadřízené Infinit kartě, jakož i podúčet k podřízené Infinit kartě jsou evidovány společně (jedenkredit pro nadřízenou i podřízenou Infinit kartu). Držitel podřízené Infinit karty má totožná práva a povinnosti jako Držitel nadřízenéInfinit karty s výjimkami dále uvedenými. Zejména je Držitel podřízené Infinit karty oprávněn čerpat služby na Infinit kartěv celém rozsahu, v souvislosti s čerpáním služeb získat údaj oaktuálním zůstatku kreditu, vložit finanční prostředky na podúčet atím navýšit společný kredit. Držitel podřízené Infinit karty je povinen plnit vůči Společnosti informační a oznamovací povinnosti. Právo žádat o vydání další podřízené karty Držiteli podřízené Infinit karty nenáleží.

III. Vklad na Infinit kartu 

3.1. Minimální vklad na Infinit kartu činí 2000,- Kč (neplatí pro Partnerskou Infinit kartu, Klubovou Infinit kartu a v případě dle odst. 3.3. těchto Obchodních podmínek).

3.2. Vklad na Infinit kartu lze provést v hotovosti nebo platební kartou,Flexi Pass CARD, Multis Pass CARD či Edenred Benefits kartou,přijímáme také poukázky Relax Pass, Focus Pass, Dárkový Pass,Bonus Pass či Flexi pass, Unišeky, Unišeky+, Unišeky+ FKSP,Cadhoc, Edenred Multi, Edenred Sport&kultura, EdenredCompliments, jakož i dárkové poukazy, a dále lze vklad provéstprostřednictvím Cafeterie BENEFITY anebo BENEFIT PLUS aneboprostřednictvím zaměstnavatele.

3.3. V případě využití kreditu poskytovaného v rámci Cafeterie BENEFITY anebo BENEFIT PLUS či uplatnění dárkového poukazu v hodnotě vyšší než je cena hrazené služby, Společnost vystaví zákazníkovi tzv. „Infinit kartu pro hosty“, která funguje taktéž na principu kreditu (není nutné jednorázové vyčerpání) s vkladem odpovídajícím kreditu k využití. Infinit karta pro hosty neopravňujejejího držitele k jakýmkoliv výhodám (zejména ke zvýhodněným cenám služeb). V případě následného vkladu v minimální výši dleodst. 3.1. těchto Obchodních podmínek, Společnost Infinit kartupro hosty přemění na Infinit kartu s výhodami z toho plynoucími. Povinnosti upravené pro Držitele Infinit karty se na držitele Infinitkarty pro hosty použijí přiměřeně. 

IV. Právo a povinnosti 

4.1. Držitel Infinit karty má právo využívat veškeré služby, kteréSpolečnost či některá ze společností ze skupiny INFINIT nabízí.

4.2. Držitel Infinit karty je povinen seznámit se s provozněbezpečnostním řádem, který je k dispozici na každé provozovněspolečností ze skupiny INFINIT a dodržovat jej.

4.3. Držitel Infinit karty je povinen se v prostorechSpolečnosti/společností ze skupiny INFINIT chovat ukázněně avyvarovat se jednání ohrožující jeho bezpečnost i bezpečnost třetích osob. Držitel Infinit karty bere na vědomí, že využívá služby výlučně na vlastní nebezpečí a že Společnost nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili Držitelé Infinit karty vlastním jednáním, nedodržováním provozně bezpečnostního řáduči neuposlechnutím pokynů zaměstnanců Společnosti/společnostíze skupiny INFINIT, ani za úrazy způsobené Držitelům jinýmiosobami. Společnost všem Držitelům Infinit karty před využitím služeb doporučuje zvážit jejich vhodnost s ohledem na jejich zdravotní stav, příp. tuto aktivitu konzultovat s lékařem.

4.4. Držitel Infinit karty odpovídá za škodu na majetku Společnosti,popřípadě společností ze skupiny Infinit způsobenou svým úmyslným či nedbalostním jednáním a je tuto škodu povinen Společnosti, příp. společnostem ze skupiny INFINIT bez zbytečného odkladu nahradit. Každá škoda na majetku či újma na zdraví bude Společností, případně i za součinnosti příslušné společnosti zeskupiny Infinit řádně vyšetřena, zaprotokolována a vyčíslena. Dále bude přivolána Městská policie či Policie ČR, a příp. záchranná služba. Úrazy jsou evidovány v knize úrazů, poškození majetku jeevidováno v knize škod a ztráty a nálezy věcí jsou evidovány vknize ztrát a nálezů.

4.5. Do prostorů všech provozoven společností ze skupiny INFINIT je zakázáno vnášet jakékoliv zbraně a jiné nebezpečné látky.

4.6. Držitel Infinit karty je povinen dodržovat tyto Obchodní podmínky.

4.7. Na žádost Držitele Infinit karty může Společnost vyhovět a zrušit Infinit kartu. Za zrušení Infinit karty je Společnost oprávněna požadovat úhradu administrativního poplatku dle platného ceníku Společnosti. 

V. Informace a souhlas se zpracováním a užitím osobních údajů

5.1. Podpisem listinného registračního formuláře dává Držitel Infinit karty (nadřízené i podřízené)/kontaktní osoba (je-li Držitelem Infinit karty právnická osoba) souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů za účelem vydání Infinit karty (nadřízené i podřízené). Poskytnutí osobních údajů uvedenýchv odst. 2.4. těchto Obchodních podmínek je podmínkou vydání Infinit karty. Osobní údaje Držitele jsou zpracovávány po dobučlenství Držitele Infinit karty v rámci věrnostního programuspojeného s vydáním Infinit karty, do odvolání souhlasu či jiného zániku oprávnění ke zpracování.. Společnost může pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele. Držitel bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být zpřístupněny společnostem ze skupiny INFINIT (pro účely plnění smluvního vztahu), popřípadě orgánům státní správy. Aktuální seznam společností skupiny INFINIT je dostupný na webových stránkách www.infinit.cz. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaný způsobem, popřípadě v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, a to zaměstnanci Společnosti, společností ze skupiny INFINIT, a pověří-li tím zpracovatele, tak jeho zaměstnanci. Držitel bere na vědomí, že má práva dlepříslušných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., oochraně osobních údajů a dle nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EHS(nařízení GDPR).

5.2. Držitel Infinit karty (nadřízené i podřízené, jakož i Infinit kartypro hosty) má možnost souhlas se zpracováním jeho osobních údajů udělit Společnosti a ostatním společnostem ze skupiny INFINIT za totožných podmínek za účelem zasílání obchodních sdělení a nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách Souhlas může Držitel Infinit karty udělit v registračním formuláři pro účely vydání Infinit karty. Udělení souhlasu je dobrovolné. Takto udělený souhlas je považován za souhlas udělený dle podmínek tohoto článku.

5.3. Držitel bere na vědomí, že má právo:

(I) požadovat od Společnosti přístup k osobním údajům, které se ho týkají; Držitel má právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkajíc, jsou či nejsou zpracovávány a získat přístup k těmto údajům. Společnost je povinna poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost Držitele je Společnost oprávněna požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

(II) Na opravu nepřesných údajů, jakož i s přihlédnutím k účelu zpracovávání doplnění neúplných osobních údajů;

(III) na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), popřípadě omezení zpracování za stanovených podmínek, zejména nejsou-li již osobní údaje potřebnépro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, anebo odvolá-li Držitel souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

(IV) na přenositelnost údajů Držitel má právo získat osobní údaje, které se ho týkají,které poskytl Společnosti ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Při výkonu tohoto práva může účastník žádat, aby osobní údaje byly předány přímo Společností jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

(V) vznést námitku proti zpracování pro účely marketingu; Pokud Držitel vznese námitku proti zpracování pro účely marketingu, ukončí Společnost zpracování osobníchúdajů Držitele pro tento účel.

(VI) podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu proochranu osobních údajů (zejména má-li Držitel pochybnosti o dodržování práv Společností, jakožto správcem osobních údajů);

(VII) další práva plynoucí z právní předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

5.4. Držitel má právo svůj souhlas bezplatně a písemně kdykoliv odvolat, a to na písemně na adrese Společnosti anebo na emailové adrese: info@infinit.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Společnosti. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu do dobyjeho odvolání Držitelem. Odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů uvedených v odst. 2.4. těchto Obchodních podmínek Držitelem má za důsledek ukončení členství Držitelev rámci věrnostního programu a zrušení Infinit karty ke dniúčinnosti odvolání souhlasu. Ke dni zrušení Infínit karty Společnost vyúčtuje vklad evidovaný na Infinit kartě Držitele.

5.5. Společnost se zavazuje k zavedení všech vhodnýchtechnických a organizačních opatření za účelem ochrany osobních údajů Držitele.

5.6. Souhlas Držitele/kontaktní osoby (je-li Držitelem právnickáosoba) s využitím jeho emailové adresy/telefonního číslak zasílání obchodních sdělení Společnosti a ostatních společnostíze skupiny INFINIT lze kdykoliv odmítnout kliknutím na odkazv obchodním sdělení, popřípadě oznámením zaslaným naelektronickou adresu info@infinit.cz anebo na adresu sídlaSpolečnosti.VI. Závěrečná ustanovení

VI. Závěrečná ustanovení 

6.1. Společnost je oprávněna kdykoliv jednostranně měnit adoplňovat tyto Obchodní podmínky anebo ceník služeb. Nové znění obchodních podmínek, jakož i nový ceník budou zveřejněnyna webových stránkách Společnosti www.infinit.cz, a to nejméně 1 měsíc před nabytím jejich účinnosti. Držitel Infinit karty je oprávněn v této lhůtě písemně vypovědět smluvní vztah se Společností s účinností ke dni doručení výpovědi Společnosti, nesouhlasí-li se změnami obchodních podmínek, popřípadě sezměnami ceníku služeb. Pokud tak Držitel Infinit karty neučiní, máse za to, že se změnami obchodních podmínek, resp. ceníku služeb souhlasí. Ke dni ukončení smluvního vztahu Společnost vyúčtujevklad evidovaný na Infinit kartě Držitele.

6.2. K mimosoudnímu řešení sporů z těchto Obchodních podmínek je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15,120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz.

6.3. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 12. 2018