Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE KARTY INFINIT

 

I. Úvodní ustanovení

1.1. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek je úprava vzájemných práv a povinností mezi společností Infinit s.r.o., IČO: 279 04 989, se sídlem Praha 7 – Holešovice, Jablonského 639/4, PSČ 170 00, jako vydavatelem Infinit karty (dále jen „Společnost“) a držitelem Infinit karty (dále jen Držitel). 

1.2. Službami se rozumí poskytování wellness a relaxačních služeb, služeb fitness a dalších souvisejících služeb v provozovnách Společnosti anebo některé z jejích dceřiných společností či společností, jejíž ovládající osoba je shodná s ovládající osobou Společnosti (dále jen „společnost/i ze skupiny INFINIT“).

1.3. Držitelem Infinit karty může být fyzická osoba, jakož i právnická osoba, která je plně svéprávná.

 

II. Infinit karta

2.1. Infinit karta funguje na principu kreditu (předplacené karty). Držitel na kartu vkládá finanční prostředky, ze kterých postupně platí jednotlivé využité služby v provozovnách Společnosti či společností ze skupiny Infinit.

2.2. Za stanovené  služby, uhrazené Infinit kartou, zaplatí Držitel zvýhodněnou cenu, tj. cenu nižší než za služby uhrazené v hotovosti. Ceny se řídí podle platného ceníku Společnosti/společnosti ze skupiny Infinit.  

2.3. Infinit karta se vydává zdarma a je plně přenosná.

2.4. Platbu Infinit kartou nelze kombinovat s čerpáním slevy na základě Multisport benefit karty.

III. Vklad na Infinit kartu

3.1. Minimální vklad na Infinit kartu činí 2000,- Kč (slovy: dva-tisíce korun českých) (neplatí pro Partnerskou Infinit kartu, Klubovou Infinit kartu a v případě dle odst. 3.4. těchto Obchodních podmínek).

3.2. Vklad na Infinit kartu lze provést v hotovosti nebo platební kartou či Flexi Pass CARD, přijímáme také poukázky Relax Pass, Focus Pass, Dárkový Pass či Flexi pass, Unišeky, Ticket Benefits a Ticket Compliments, jakož i dárkové poukazy a dále lze vklad provést prostřednictvím cafeterie Benefity Café, Cafeterie BENEFITY anebo BENEFIT PLUS.

3.3. V případě využití kreditu poskytovaného v rámci cafeterie Benefity Café, Cafeterie BENEFITY anebo BENEFIT PLUS či uplatnění dárkového poukazu v hodnotě, vyšší než je cena hrazené služby, Společnost vystaví zákazníkovi tzv. „Infinit kartu pro hosty“, která funguje na principu kreditu (není nutné jednorázové vyčerpání), s vkladem odpovídajícím kreditu k využití, resp. rozdílu mezi hodnotou uplatněného dárkového poukazu a cenou využité služby. Infinit karta pro hosty neopravňuje jejího držitele k jakýmkoliv výhodám (zejména ke zvýhodněným cenám služeb). V případě následného vkladu v minimální výši dle odst. 3.1. těchto Obchodních podmínek, Společnost Infinit kartu pro hosty přemění na Infinit kartu s výhodami z toho plynoucími. Povinnosti držitele Infinit karty se na držitele Infinit karty pro hosty použijí přiměřeně.

IV. Právo a povinnosti

4.1. Držitel Infinit karty má právo využívat veškeré služby, které Společnost či některá ze společností ze skupiny INFINIT nabízí.

4.2. Držitel Infinit karty je povinen seznámit se s provozně bezpečnostním řádem, který je k dispozici na každé provozovně Společnosti, jakož i společnosti ze skupiny INFINIT a dodržovat jej.

4.3. Držitel Infinit karty je povinen se v prostorech Společnosti/společnosti ze skupiny INFINIT chovat ukázněně a vyvarovat se jednání ohrožující jeho bezpečnost i bezpečnost třetích osob. Držitel Infinit karty bere na vědomí, že využívá služby výlučně na vlastní nebezpečí a že Společnost nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili držitelé Infinit karty vlastním jednáním, nedodržováním provozně bezpečnostního řádu či neuposlechnutím pokynů zaměstnanců Společnosti/společnosti ze skupiny INFINIT, ani za úrazy způsobené držitelům jinými osobami. Společnost všem držitelům Infinit karty před využitím služeb doporučuje zvážit jejich vhodnost s ohledem na jejich zdravotní stav, příp. tuto aktivitu konzultovat s lékařem.

4.4. Držitel Infinit karty odpovídá za škodu na majetku Společnosti, popřípadě společnosti ze skupiny Infinit, způsobenou svým úmyslným či nedbalostním jednáním a je tuto škodu povinen Společnosti bez zbytečného odkladu nahradit. Každá škoda na majetku či újma na zdraví bude Společností, případně i za součinnosti příslušné společnosti ze skupiny Infinit, řádně vyšetřena, zaprotokolována a vyčíslena. Dále bude dle okolností konkrétního případu přivolána Městská policie či Policie ČR, a příp. další záchranná služba. Úrazy jsou evidovány v knize úrazů, poškození majetku je evidováno v knize škod a ztráty a nálezy věcí jsou evidovány v knize ztrát a nálezů.

4.5. Do prostorů všech provozoven Společnosti, jakož i společností ze skupiny Infinit, je zakázáno vnášet jakékoliv zbraně a jiné nebezpečné látky.  

4.6. Držitel Infinit karty je povinen dodržovat podmínky smlouvy a těchto Obchodních podmínek.

V. Souhlas se zpracováním a užitím osobních údajů

5.1. Držitel Infinit karty (jakož i Infinit karty pro hosty) souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. se zařazením všech svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, email do databáze Společnosti a s jejich následným zpracováním, případně prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10-ti let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Držitel bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům, blokování nesprávných osobních údajů, atd. Udělení tohoto souhlasu není podmínkou pro uzavření smlouvy o poskytování služeb.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1. Společnost je oprávněna kdykoliv jednostranně změnit ceník služeb a tyto Obchodní podmínky.  O této změně bude informovat držitele Infinit karty na webových stránkách Společnosti www.infinit.cz. Změna je účinná dnem jejího zveřejnění.

6.2. K mimosoudnímu řešení sporů z těchto Obchodních podmínek je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz.

6.3. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15.11.2016.